Thứ Hai, 31 tháng 12, 2007

Anh hùng Kim Đồng

(sorry dzì cái nì không được chi tiết lắm....khó kiếm ra quá, cứ thấy NXB Kim Đồng ko hà:D)
>>>>>>>>>>
K
im Đồng là bí danh của Nông Văn Dền, một thiếu niên người dân tộc Tày. Anh là một trong năm đội viên đầu tiên của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh khi được thành lập ngày 15 tháng 5 năm 1941.

Bí danh của năm đội viên là: Kim Đồng, Cao Sơn, Thanh Minh, Thanh Thủy, Thủy Tiên. Anh đã cùng những đội viên này làm nhiệm vụ giao liên đưa đón cán bộ cách mạng, chuyển thư từ. Một lần khi lính Pháp bí mật bao vây làng nơi có cán bộ Việt Minh đang ẩn náu, Kim Đồng đã quyết định chạy ra ngoài để đánh lạc hướng quân lính. Anh bị phát hiện và bị trúng đạn. Anh mất ngày 15 tháng 2 năm 1943.
Câu chuyện xảy ra năm 1943 tại chiến khu Việt Bắc, căn cứ địa của Cách mạng tháng Tám. Năm đó, nhân dân ba tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn đang sôi sục chuẩn bị khởi nghĩa. Kim Đồng là một con người có thật trong lịch sử, một thiếu niên dân tộc Nùng (Cao Bằng), 15 tuổi đã sớm giác ngộ cách mạng. Với chiếc cần câu và con sáo, Kim Đồng băng đèo lội suối dò xét tình hình và dẫn đường cho cán bộ hoạt động bí mật. Một hôm, bọn địch bao vây khu vực cán bộ đang họp để chuẩn bị khởi nghĩa, Kim Đồng đã chạy vượt lên, làm lạc hướng kẻ thù. Quân giặc bắn đuổi theo. Hai loạt đạn đã làm Kim Đồng hy sinh. Tiếng súng nổ đã báo cho cán bộ kịp thời rút xuống hầm bí mật.

Không có nhận xét nào: